Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
Tibetan
འཆད་ཁྲིད།
ཐོས་པ་མ་རིག་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་ཡིན་ཞེས་པ་ལྟར་མཁས་པའི་གསུང་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་བློ་གྲོས་རྒྱས་པར་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཐོས་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་དང་ལྷག་པར་དུ་སློབ་གཉེར་ལ་འདུན་པ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། བགྱི་བ་དེ་ནི་གཡོལ་མེད་གཟུར་མེད་ཀྱི་ལས་འགན་གལ་བོ་ཆེ་ཞིག་ཏུ་བསམས་དང་སེམས་བཞིན་ཡོད། ས་པཎ་གྱིས་ཇི་སྐད་གདམས་པ་ལྟར་ལེགས་བཤད་བྱིས་པའི་ངག་ལས་ཀྱང་ལེན་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་སྔོན་བྱོན་དམ་པའི་མན་ངག་དང་རྗེས་འཇུག་གདུལ་བའི་ཉམས་ལེན་ཉག་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་པ་མ་ཡིན་གྲང་། དེ་བས་འདི་བཀོད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཁག་ནི་ཉ་ཉུང་མཉམ་བསྲེས་ཀྱི་ངག་ཀྱལ་དང་ཡེ་མི་འདྲ་བར་སྐུ་ཚེ་ཐོས་བསམ་གྱི་བསྐྱལ་བའི་མཁས་པ་དག་གི་གཏམ་ཡིན་སྟབས།...
Listen now
Recent Episodes
རྩོམ་པ་པོ་དཔྱི་ས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ། ཁྲིད་མཁན། ལྕང་སྐྱ་དགེ་འདུན་བཀྲ་ཤིས།
Published 01/06/21
Published 01/06/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »