Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
Elaine▪ Atypical Mandarin Teacher▪非典型中文老師
Taiwan Accent
Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学 ▪ Learn Manda
❀An online Mandarin Teacher from Taiwan, I'd like to share Chinese Classical Literature with my voice -Taiwan Accent- to the world. ❀一名線上中文老師;用台灣腔讀(读)中國古代文學(学) ✨Sponsor me a cup of coffee☕ ➡️ https://payment.ecpay.com.tw/Broadcaster/Donate/D4DB69174BD3057CF5BDCD84264125E2 认同我的理念和付出,欢迎经上方赞助或来信,谢谢 認同我的理念和付出,歡迎經上方贊助或來信,謝謝 Powered by Firstory Hosting
Listen now
Ratings & Reviews
5.0 stars from 5 ratings
簡短精闢 short but good
把中國文學中最基本的經典,ㄧ章ㄧ節,用清楚動聽的白話講得簡單易懂。是現代匆忙人們接觸了解古文經典的好幫手。 Really easy to understand. Great help to learn about Chinese classics.
Hsuperb via Apple Podcasts · United States of America · 09/11/21
很棒的教材
謝謝老師這麼好聽的聲音,錄製如此完整的教材,讓家長教育小朋友,想讓孩子接觸三字經,但大多是YouTube影音與簡體字教材,保有繁體字及本土腔調,讓我讓孩子接觸更加放心。
I LOVE YO via Apple Podcasts · Taiwan · 11/23/20
Recent Episodes
《孫子兵法》第一章 始計篇 1 孫子曰:兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。故經之以五,校之以計,而索其情 - 《孙子兵法》第一章 始计篇 1 孙子曰:兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。故之以五,校之以计,而索其情。 - “Sūnzi bīngfǎ” dì yī zhāng shǐ jì piān 1 sūn zǐ yuē: Bīng zhě, guózhī dàshì, sǐshēng zhī dì, cúnwáng zhī dào, bùkě bù chá yě. Gù zhī yǐ wǔ, jiào zhī yǐ jì, ér...
Published 09/01/21
.. . . . . . It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee 欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助 ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me. 如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我...
Published 07/26/21
柔弱章第七十六    人之生也柔弱,其死也堅強。萬物草木之生也柔脆,其死也枯槁。故堅強者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵強則不勝,木強則兵。強大處下,柔弱處上。 天道章第七十七    天之道,其猶張弓與!高者抑之,下者舉之;有餘者損之,不足者補之。天之道,損有餘而補不足;人之道,則不然,損不足以奉有餘。孰能有餘以奉天下?唯有道者。是以聖人為而不恃,功成而不處,其不欲見賢。 水德章第七十八    天下莫弱於水,而攻堅強者莫之能勝。以其無以易之。弱之勝強,柔之勝剛,天下莫不知,莫能行。是以聖人云:「受國之垢,是謂社稷主;受國不祥,是謂天下王。」正言若反。 第 七 十...
Published 07/19/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »