Part 1: Khung Chuẩn mực quốc tế về hành nghề KTNB chuyên nghiệp - IPPF.
Listen now
Description
Khung Chuẩn mực quốc tế về hành nghề KTNB chuyên nghiệp - IPPF.
More Episodes
Bộ chuẩn mực về hành nghề KTNB chuyên nghiệp (Attribute Standards).
Published 10/26/20
Published 10/26/20