10 – Sadhana Pada Verses 15 – 16| Types of Duhkha and Spiritual Transformation
Listen now
Description
-pariṇāmatāpa-saṃskāraduḥkhairguṇavṛttivirodhācca duḥkhameva sarvaṃ vivekinaḥ (Sadhana Pada 15) -परिणामताप-संस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः -heyaṃ duḥkhamanāgatam (Sadhana Pada 16) -हेयं दुःखमनागतम् -Lecture by Swami Tattwamayananda on January 24, 2021. Cosponsored by the Stanford Hindu Students Association.
More Episodes
-Lecture by Swami Tattwamayananda on August 22, 2021. Cosponsored by the Stanford Hindu Students Association and South Bay Lecture Series on Vedic Scriptures.
Published 08/22/21
-दुःख-दौर्मनस्याङ्गमेजयत्व-श्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः (Samadhi Pada 31) -तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः (Samadhi Pada 32) -मैत्री-करुणामुदितोपेक्षाणां सुख-दुःखपुण्यापुण्य-विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् (Samadhi Pada 33) -Lecture by Swami Tattwamayananda on August 15, 2021. Cosponsored by...
Published 08/15/21
-तस्य वाचकः प्रणवः (Samadhi Pada 27) -तज्जपस्तदर्थभावनम् (Samadhi Pada 28) -ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च (Samadhi Pada 29) -व्याधि-स्त्यान-संशय-प्रमादालस्याविरति-भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि -चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः (Samadhi Pada...
Published 08/08/21