Episodes
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video Bài này không phủ nhận những luận điểm trước đây tôi đã nói về mối quan hệ và sự khác biệt quan điểm trong đời sống. Xin hãy nghe kỹ và để ý hoàn cảnh trong từng ví dụ.
Published 05/15/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 05/08/22
Published 05/08/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 05/01/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 04/24/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 04/17/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 04/10/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 04/03/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 03/27/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 03/20/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 03/13/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 03/06/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 02/27/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 02/20/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 02/13/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 02/06/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 01/23/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 01/16/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 01/09/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 01/02/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 12/26/21
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 12/19/21
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 12/12/21
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 12/05/21
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 11/28/21