Episodes
บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ  อคฺคธีโร   ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Published 12/04/22
ทางเกิดแห่งปัญญา
Published 12/02/22
มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 128
Published 11/30/22
โรหนมิคชาดก พญาเนื้อขนสีทอง ชาดกว่าด้วย ความรักในสายเลือด
Published 11/29/22
บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ  อคฺคธีโร   ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Published 11/27/22
ผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้ 
Published 11/25/22
มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 127
Published 11/23/22
กายนิพพินทชาดก ชาดกว่าด้วย ความเบื่อหน่ายร่างกาย
Published 11/22/22
บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ  อคฺคธีโร   ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Published 11/20/22
บทความ กัลยาณมิตร 
Published 11/18/22
มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 126
Published 11/16/22
มณิกัณฐชาดก  ชาดกว่าด้วย  ขอในสิ่งที่ไม่ควรขอมณิกัณฐชาดก  ชาดกว่าด้วย  ขอในสิ่งที่ไม่ควรขอ
Published 11/15/22
บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ  อคฺคธีโร   ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Published 11/13/22
ยอดกัลยาณมิตร 
Published 11/11/22
มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 125
Published 11/09/22
ติฏฐชาดก ม้ารังเกียจท่าน้ำ ชาดกว่าด้วย การเบื่อความซ้ำซาก
Published 11/08/22
บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ  อคฺคธีโร   ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Published 11/06/22
เหมือนมือไม่มีแผล 
Published 11/04/22
มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 124
Published 11/02/22
กุกกุฏชาดก พญาไก่ป่าและแมว ชาดกว่าด้วย ผลของการไม่เชื่อง่าย
Published 11/01/22
บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ  อคฺคธีโร   ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Published 10/30/22
ใจที่น้อมไปในบาป 
Published 10/28/22
มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 123
Published 10/26/22
พันธนโมกขชาดก  ชาดกว่าด้วย  การหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัด
Published 10/25/22