INV494 : หลักการพื้นฐานสำหรับประเมินมูลค่าหุ้นระดับเริ่มต้น
Listen now
Description
Pre-order 100 Frequently Asked ร้อยคำถามหุ้นต้องตอบ และ Money Lecture วางแผนการเงินได้ในเล่มเดียว   สามารถสั่งซื้อและทดลองอ่านตัวอย่างได้ที่ ตัวอย่าง 100 Frequently Asked ร้อยคำถามหุ้นต้องตอบ https://bit.ly/Ex_100FrequentlyAsked   ตัวอย่าง Money Lecture วางแผนการเงินได้ในเล่มเดียว https://bit.ly/Ex_MoneyLecture   สั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/13357_PREORDER04
More Episodes
ลงทุนศาสตร์ PODCAST PODCAST ที่จะมาปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณ
Published 12/29/23
ลงทุนศาสตร์ PODCAST PODCAST ที่จะมาปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณ
Published 12/26/23