[Audio] #20: Những dấu gạch nối từ quá khứ - Phạm Lữ Ân.
Listen now
Description
Trích: Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân.