Har Choma
לימוד תורה בחול המועד - הרב עמיאל שטרנברג ורבנים של חומת שמואל
הלכות ברכות - הרב אריאל אדרי
הלכה והגדה - הרב יהודה עובדיה
הלכות תשובה מפי הרמב"ם - הרב אריאל אדרי
שם משמואל - הרב חיים כץ
נתיבות עולם חלק א - מהר"ל מפרג
תורת הר חומה - הרב חיים כץ - אור החיים על התורה
אמונה - הרב אריאל אדרי
הגדה של פסח - מהר"ל מפרג
תורת הר חומה - הרב יהודה עובדיה
מצוות תלויות בארץ - רבנים של הר חומה
הלכות תפילה - רב אריאל אדרי
שובבים - רבנים של הר חומה
מדרש רבה - הרב אהרון בצלאל
תורת הר חומה - רבנים של הר חומה - שיעורי לנשים
מלכים א - יצחק קדושים
תורת הר חומה - הרב אהרון בצלאל - מסכת מכות
תורת הר חומה - תלמידי של הרצי"ה- 30 שנה לפטירת רבנו הרצי"ה זצ"ל
העמק דבר - הרב חיים כץ
הלכות פסח - הרב אריאל אדרי
רבינו בחיי - הרב חיים כץ
הלכות נדה - רב אריאל אדרי