5 Minutes Good Time
Listen now
More Episodes
สมัครสมาชิก YouTube Membership ของ Mission To The Moon ได้ที่ https://bit.ly/3HAjwOI (จากนั้นคลิก “สมัคร” หรือ “Join”).การเป็นผู้นำ (Leadership) ถือเป็นคุณสมบัติที่ไม่ได้ต้องการเพียงคนที่เก่ง ฉลาด หรือขยันเท่านั้น แต่การต่อยอด การโคชหรือการไกด์ให้คนในทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี Career...
Published 02/27/24
สมัครสมาชิก YouTube Membership ของ Mission To The Moon  ได้ที่ https://bit.ly/3HAjwOI (จากนั้นคลิก “สมัคร” หรือ “Join”) . มีเส้นบางๆ กั้นอยู่ระหว่างคนที่กล้าพูดกับคนที่ก้าวร้าว และหลายครั้งการสื่อสารที่ไม่ระมัดระวัง ก็ทำให้คนที่แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา...
Published 02/26/24
สมัครสมาชิก YouTube Membership ของ Mission To The Moon ได้ที่ https://bit.ly/3HAjwOI (จากนั้นคลิก “สมัคร” หรือ “Join”).มนุษย์อินโทรเวิร์ต หมายถึง คนที่ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเอง หรือคนที่ชอบใช้ชีวิตไปกับการครุ่นคิดถึงสิ่งต่างๆ ในหัวและสำหรับคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่ดูเข้าถึงยากในบางที...
Published 02/25/24