Episodes
Bhagvad Gita Ch 18, Moksha Sanyasa Yoga, Verses 40-46
Published 05/21/23
Bhagvad Gita Ch 18, Moksha Sanyasa Yoga, Verses 33-39
Published 05/14/23
Bhagvad Gita Ch 18, Moksha Sanyasa Yoga, Ver26-32
Published 05/07/23
Bhagvad Gita Ch 18, Moksha Sanyasa Yoga, Ver18-25
Published 04/29/23
Bhagvad Gita Ch 18, Moksha Sanyasa Yoga, Ver13-17
Published 04/22/23
Bhagvad Gita Ch 18, Moksha Sanyasa Yoga, Ver7-12
Published 04/15/23
Bhagvad Gita Ch 18, Moksha Sanyasa Yoga, Ver1-6
Published 04/15/23
Bhagvad Gita Ch 17, Śhraddhā Traya Vibhāg Yoga, Ver23-28
Published 04/01/23
Bhagvad Gita Ch 17, Śhraddhā Traya Vibhāg Yoga, Ver14-22
Published 03/25/23
Bhagvad Gita Ch 17, Śhraddhā Traya Vibhāg Yoga, Ver8-13
Published 03/19/23
Bhagvad Gita Ch 17, Śhraddhā Traya Vibhāg Yoga, Ver1-7
Published 03/19/23
Bhagvad Gita Ch 17, Śhraddhā Traya Vibhāg Yoga, Ver1-7
Published 03/12/23
Bhagavad Gita, Ch 16, Daivasura Sampad Vibhaga Yoga, Ver20-24
Published 03/06/23
Bhagavad Gita Ch 16, Daivasura Sampad Vibhaga Yoga, Ver13-19
Published 03/06/23
Bhagavad Gita, Ch 16 Daivasura Sampad Vibhaga Yoga Ver6-12
Published 02/25/23
Bhagavad Gita, Ch 16 Daivasura Sampad Vibhaga Yoga, Ver6-12
Published 02/19/23
Bhagavad Gita, Ch 16, Daivasura Sampad Vibhaga Yoga Ver6-12
Published 02/11/23
Bhagavad Gita, Ch 15, Purushottam Yoga, Ver 16-20
Published 02/05/23
Bhagavad Gita, Ch 15, Purushottam Yoga, Ver 12-15
Published 01/29/23
Bhagavad Gita, Ch 15, Purushottam Yoga, Ver 6-11
Published 01/22/23
Bhagavad Gita, Ch 15, Purushottam Yoga, Ver 3-5
Published 01/16/23
Bhagavad Gita, Ch 15, Purushottam Yoga, Ver 1-3
Published 01/08/23
Bhagavad Gita, Ch 14, Gunatraya Vibhaga Yoga, Ver 23-27
Published 12/25/22
Bhagavad Gita, Ch 14, Gunatraya Vibhaga Yoga, Ver 19-22
Published 12/18/22