Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more
Quảng Thông Tuệ
Kinh Tụng Thích Pháp Hòa
Phúng kinh công đức thù thắng hạnh Vô biên thắng phước giai hồi hướng Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. Nguyện sinh Tây Phương Tịnh độ trung Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sinh Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ thử công đức Phổ cập ư nhất thiết Ngã đẳng dữ chúng sinh Giai cộng thành Phật đạo.
Listen now
Recent Episodes
Thầy Thích Pháp Hoà Viện Phật Học Edmonton Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên
Published 05/14/22
Published 05/14/22
Thầy Thích Pháp Hoà Viện Phật Học Edmonton Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên https://truclam.ca/p198a305/cds-pht001-pht050
Published 05/04/22
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »