Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more
เรียลลงทุน
เรียลลงทุน
คลิกฟังหลากหลายเรื่องราวข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน พร้อมมุมมองของสองผู้ดำเนินรายการ ปิยมิตร ยอดเมือง และขวัญชนก วุฒิกุล ที่ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live "อัพเดทเทรนด์การลงทุน" ทางเพจ "เรียลลงทุน" รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ ที่สร้างสรรค์เป็นพิเศษ เพื่อตอบโจทย์ของผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกในการลงทุน
Listen now
Recent Episodes
อัพเดททิศทางเศรษฐกิจ รวมถึงเทรนด์การลงทุน ทั้งตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน ผ่านเพจ facebook : เรียลลงทุน กับคุณปิยมิตร ยอดเมือง และคุณขวัญชนก วุฒิกุล สองผู้ดำเนินรายการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุน ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลรอบด้าน ทั้งข่าวสารจากในและต่างประเทศ...
Published 06/10/24
Published 06/10/24
อัพเดททิศทางเศรษฐกิจ รวมถึงเทรนด์การลงทุน ทั้งตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน ผ่านเพจ facebook : เรียลลงทุน กับคุณปิยมิตร ยอดเมือง และคุณขวัญชนก วุฒิกุล สองผู้ดำเนินรายการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุน ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลรอบด้าน ทั้งข่าวสารจากในและต่างประเทศ...
Published 06/05/24
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »