Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
SBS
SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Lao-speaking Australians. - ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.
Listen now
Ratings & Reviews
3.6 stars from 7 ratings
Recent Episodes
ຣັດວິກຕໍເຣັຍອອກກົດເກນໃໜ່ກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ອອກມາແລ້ວສຳຮັບແຕ່ ວັນສຸກທີ 18-6-21 ເປັນຕົ້ນໄປຈົນກ່ວາມີການປ່ຽນແປງ.   ໃນນັ້ນມີຫັຍງແດ່?
Published 06/18/21
ສຳພາດ :   ການເປັນນັກຮ້ອງສຽງດີສຽງເດັ່ນ ບໍ່ແມ່ນຂອງງາຍໆ ແຕ່ແທ້ໆແລ້ວ ອາດຕ້ອງມີພອນສວັນຊ້ຳ. ໃນວົງສັງຄົມລາວນອກມີນັກຮ້ອງຫຼາຍຄົນທີ່ໂດ່ງດັງ. ນຶ່ງໃນນັ້ນມີຍານາງ ທອງວອນ ຂັນນະຣາ ທີ່ເປັນດາຮາຄົນດັງທີ່ຮ້ອງ ທັງເພງລາວແລະລຳໄດ້ດີແລະມ່ວນເປັນພີເສດ.  
Published 06/17/21
ໃນປາງສະໃໜເສີກສົງຄາມໃນລາວ ມັນເປັນແມານ້ຳຍຸທສາດອັນນຶ່ງກໍວ່າໄດ້. ສິ່ງແນ່ນນອນແມ່ນມັນທີ່ທຳມາຫາກິນຂອງົຄນໃນຂົງເຂດມາແຕ່ໃດໆ,   ແຕ່ບັດນີ້ມັນປາກົດການເປັນນ້ຳສີຂຽວ.  ດ້ວຍເຫດໃດກັນແທ້?  
Published 06/17/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »