Episodes
Chwilowy brak zleceń nie skutkuje koniecznością wstrzymania amortyzacji środków trwałych. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Published 09/26/22
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w określonych warunkach pracodawca nie musi kierować pracownika ponownie zatrudnianego na wstępne badania lekarskie. W okresie zagrożenia epidemicznego, na mocy specustawy, zostały one częściowo zmienione. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Published 09/22/22
Nieodpłatnie otrzymane wartości niematerialne i prawne, w tym w drodze darowizny, powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych w wartości wynikającej z umowy darowizny. W przypadku gdy wartość ta nie została określona, wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Published 09/19/22
Dostawa niezabudowanych działek budowlanych podlega – co do zasady - opodatkowaniu 23% stawką VAT. W przypadkach ściśle wskazanych w ustawie lub przepisach wykonawczych transakcja ta może być zwolniona z VAT. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Published 09/12/22
Od 2 lutego 2022 r. kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu Kodeksu pracy. Tak wynika z art. 21b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412 ze zm.). Pomimo tej zmiany kierowca-przedsiębiorca w ruchu międzynarodowym nadal może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wartość diet zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 updof. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more...
Published 09/08/22
Płatnikowi przysługuje wynagrodzenie za terminowe wpłacanie do organu podatkowego podatku pobranego od podatnika. Wynagrodzenie w wysokości 0,6% pobranego podatku należy się w przypadku terminowego uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. od dochodu podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Published 09/05/22
Po rezygnacji z ryczałtu ewidencjonowanego i przejściu z dniem 1 lipca 2022 r. na skalę podatkową podatnik będzie miał prawo do całej kwoty wolnej od podatku. Bez zmian pozostanie także limit pierwszego progu podatkowego, tj. 120.000 zł. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Published 08/29/22
Osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym nabywają prawo do świadczeń chorobowych po udowodnieniu wymaganego okresu wyczekiwania. Zasada ta nie dotyczy m.in. absolwentów szkół. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Published 08/25/22
Zestawienie obrotów i sald sporządza się miesięczne oraz za rok obrotowy. Wyróżnia się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych. Terminy ich sporządzania szczegółowo określa ustawa o rachunkowości. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Published 08/22/22
Przepisy ustawy o VAT nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny. Możliwa jest zatem sprzedaż towarów po cenie niższej niż rzeczywista wartość danego towaru, w tym również za tzw. symboliczną złotówkę. Niedopuszczalne jest jednak stosowanie znacznych rabatów, jeżeli ma ono służyć obejściu przepisów prawa lub uniknięciu opodatkowania danej czynności. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.
Published 08/16/22
Zdarza się, że pracownik odbywa podróż służbową prywatnym samochodem osobowym. Jeżeli w trakcie tej podróży ponosi koszty za przejazd płatną autostradą i są mu zwrócone, to w zatrudniające go firmie są kosztami uzyskania przychodów jedynie w ramach limitu tzw. kilometrówki. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.
Published 08/11/22
W praktyce częste są przypadki wynajmowania lokali mieszkalnych podmiotom gospodarczym w celu zakwaterowania w nich pracowników tych firm. Czy w takich przypadkach usługa najmu może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT? Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.
Published 08/08/22
Podatnik, który otrzymał rabat pośredni, powinien skorygować koszty uzyskania przychodów. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.
Published 08/01/22
Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie tego dokumentu. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.
Published 07/28/22
W świetle prawa bilansowego istnieje możliwość rozpoczęcia amortyzacji bezpośrednio po przyjęciu środka trwałego do użytkowania lub w miesiącu następującym po tym miesiącu. Moment rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych jednostka opisuje w zasadach (polityce) rachunkowości. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.
Published 07/25/22
Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazanie jej na cele prywatne podatnika jest czynnością opodatkowaną VAT  jeśli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Czynność tę należy opodatkować stosując właściwą stawkę VAT lub zwolnienie z VAT, tak jak przy sprzedaży nieruchomości. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for...
Published 07/18/22
Do zapłaty daniny solidarnościowej obowiązane są osoby fizyczne. Spółka jawna osób fizycznych nie jest osobą fizyczną. Są nimi jej wspólnicy. Więc to na nich będzie ciążyć obowiązek zapłaty tej daniny, o ile ich dochody po zastosowaniu ustawowych pomniejszeń przekroczą 1.000.000 zł. Podstawę obliczenia podatku będzie stanowiła nadwyżka ponad tę kwotę. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.
Published 07/14/22
PFRON refunduje niepełnosprawnemu przedsiębiorcy opłaconą przez niego składkę emerytalną i rentową. Muszą to być składki obowiązkowe, a nie dobrowolne. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Published 07/11/22
Nabywca ma prawo odliczyć VAT z faktury, która nie zawiera jego NIP - na zasadach ogólnych. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Published 07/04/22
Składnik wynagrodzenia przysługujący za okresy roczne, zmniejszany za czas absencji zasiłkowej przyjmuje się do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w odpowiedniej proporcji. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Published 06/30/22
Przy wyznaczaniu okresu ekonomicznej użyteczności budynku jednostka powinna uwzględnić m.in. konstrukcję i materiały, z jakich został on wybudowany, warunki użytkowania, a także prawne lub inne ograniczenia czasu jego używania. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Published 06/27/22
W przypadku awarii kasy rejestrującej sprzedający jest zobowiązany ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu kasy rezerwowej. W sytuacji natomiast gdy ewidencjonowanie przy zastosowaniu rezerwowej kasy jest niemożliwe podatnik nie może dokonywać sprzedaży. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Published 06/20/22
Wybrane przychody osiągane w Polsce przez osoby zagraniczne są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zwanym podatkiem u źródła. Obowiązek poboru tego podatku ciąży na polskim podmiocie dokonującym wypłaty należności. Niekiedy jednak dochodzi do sytuacji, kiedy to polski płatnik, bierze na siebie ciężar tej daniny, np. na podstawie umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym. Wówczas zapłacony za kontrahenta podatek u źródła stanowi koszt uzyskania przychodów. See acast.com/privacy...
Published 06/15/22
Od 13 kwietnia 2022 r. zostały zmienione zasady obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotne przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz ryczałtem. Obecnie przy obliczaniu wysokości dochodu generalnie nie uwzględniają przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Oprócz tego przedsiębiorcy stosujący zasady ogólne uwzględniają np. różnice remanentowe. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Published 06/13/22