12 – Sadhana Pada Verses 17 – 21 | Eradication of Our Fundamental Spiritual Ignorance – Duhkha Chaturvyuha (ctd.)
Listen now
Description
-draṣṭṛdṛśyayoḥ saṃyogo heyahetuḥ (Sadhana Pada 17) -द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः -prakāśa-kriyā-sthitiśīlaṃ bhūtendriyātmakaṃ bhogāpavargārthaṃ dṛśyamaḥ (Sadhana Pada 18) -प्रकाश-क्रिया-स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यमः -viśeṣāviśeṣa-liṅgamātrāliṅgāni guṇaparvāṇi (Sadhana Pada 19) -विशेषाविशेष-लिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि -draṣṭā dṛśimātraḥ śuddho'pi pratyayānupaśyaḥ (Sadhana Pada 20) -द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः -tadartha eva dṛśyasyātmā (Sadhana Pada 21) -तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा -Lecture by Swami Tattwamayananda on February 7, 2021. Cosponsored by the Stanford Hindu Students Association.
More Episodes
-Lecture by Swami Tattwamayananda on August 22, 2021. Cosponsored by the Stanford Hindu Students Association and South Bay Lecture Series on Vedic Scriptures.
Published 08/22/21
-दुःख-दौर्मनस्याङ्गमेजयत्व-श्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः (Samadhi Pada 31) -तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः (Samadhi Pada 32) -मैत्री-करुणामुदितोपेक्षाणां सुख-दुःखपुण्यापुण्य-विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् (Samadhi Pada 33) -Lecture by Swami Tattwamayananda on August 15, 2021. Cosponsored by...
Published 08/15/21
-तस्य वाचकः प्रणवः (Samadhi Pada 27) -तज्जपस्तदर्थभावनम् (Samadhi Pada 28) -ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च (Samadhi Pada 29) -व्याधि-स्त्यान-संशय-प्रमादालस्याविरति-भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि -चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः (Samadhi Pada...
Published 08/08/21