18 – Sadhana Pada Verses 47 - 52 | Asana and Pranayama
Listen now
Description
-“Once you meditate on the transcendental, you actually transcend the awareness of this body.” -prayatnaśaithilyānantasamāpattibhyām (Sadhana Pada 47) -प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् -tato dvandvānabhighātaḥ (Sadhana Pada 48) -ततो द्वन्द्वानभिघातः -tasmin sati śvāsapraśvāsayorgativicchedaḥ prāṇāyāmaḥ (Sadhana Pada 49) -तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः -bāhyābhyantarastambhavṛttiḥ deśakālasaṃkhyābhiḥ paridṛṣṭo dīrghasūkṣamaḥ (Sadhana Pada 50) -बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्षमः -bāhyābhyantaraviṣayākṣepī caturthaḥ (Sadhana Pada 51) -बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः -tataḥ kṣīyate prakāśāvaraṇam (Sadhana Pada 52) -ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् -Lecture by Swami Tattwamayananda on March 20, 2021. Cosponsored by the Stanford Hindu Students Association and South Bay Lecture Series on Vedic Scriptures.
More Episodes
-Lecture by Swami Tattwamayananda on August 22, 2021. Cosponsored by the Stanford Hindu Students Association and South Bay Lecture Series on Vedic Scriptures.
Published 08/22/21
-दुःख-दौर्मनस्याङ्गमेजयत्व-श्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः (Samadhi Pada 31) -तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः (Samadhi Pada 32) -मैत्री-करुणामुदितोपेक्षाणां सुख-दुःखपुण्यापुण्य-विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् (Samadhi Pada 33) -Lecture by Swami Tattwamayananda on August 15, 2021. Cosponsored by...
Published 08/15/21
-तस्य वाचकः प्रणवः (Samadhi Pada 27) -तज्जपस्तदर्थभावनम् (Samadhi Pada 28) -ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च (Samadhi Pada 29) -व्याधि-स्त्यान-संशय-प्रमादालस्याविरति-भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि -चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः (Samadhi Pada...
Published 08/08/21