Episodes
Ash-Shu'ara'
Published 10/27/10
An-Naml
Published 10/27/10
Al-Qasas
Published 10/27/10
Al-'Ankabut
Published 10/27/10
Ar­Room
Published 10/27/10
Luqman
Published 10/27/10
As­Sajdah
Published 10/27/10
Al­Ahzab
Published 10/27/10
Saba'
Published 10/27/10
Fatir
Published 10/27/10
Ya­Sin
Published 10/27/10
As-Saffat
Published 10/27/10
Sad
Published 10/27/10
Az-Zumar
Published 10/27/10
Ghafir
Published 10/27/10
Fussilat
Published 10/27/10
Ash-Shura
Published 10/27/10
Az-Zukhruf
Published 10/27/10
Ad-Dukhan
Published 10/27/10
Al-Jathiya
Published 10/27/10
Al-Ahqaf
Published 10/27/10
Muhammad
Published 10/27/10
Al-Fath
Published 10/27/10
Al-Hujurat
Published 10/27/10
Qaf
Published 10/27/10