Ở Đời Đừng Nói Người Khác - Nếu Như Bạn Chưa Làm Bao Giờ
Listen now
Description
Ở Đời Đừng Nói Người Khác - Nếu Như Bạn Chưa Làm Bao Giờ Một trong những yếu tố để nói người khác nghe: Đó chính là làm gương Vì nói người khác nghe bản chất chính là chia sẻ những cái giá trị trong con người mình cho những người xung quanh. Mà muốn chia sẻ những cái gì của mình cho những người xung quanh thì việc đầu tiên trong con người mình phải có giá trị đó. Nguyên tắc mình có cái gì thì mình mới cho người khác được cái đó: - Mình nói rằng là dạy kĩ năng làm giàu thì mình phải giàu thì mới cho người khác được việc đó. - Mình nói rằng là mình dạy người ta cách bán hàng thì mình phải bán hàng giỏi thì mới dạy người ta được cái việc đó. - Mình nói rằng là mình muốn cho tiền người ta thì mình phải có tiền trong túi. - Mình nói rằng là bạn phải yêu thương lên tức là trao cho người ta được cái tâm yêu thương thì mình phải là người có tâm yêu thương đầu tiên.