EP 333 : การวางแผนการทำงานต้นเดือน
Listen now
Description
https://youtu.be/WNGNPw0zTlo
More Episodes
1. ความเสี่ยงต่ำมาก (Very Low Risk) 2. ศักยภาพในการทำเงินมหาศาล (Huge Potential Income) 3. ค่าใช้จ่ายต่ำ (Low operating cost) 4. มีอิสระในการทำงาน (Freedom) 5. มีโอกาสในการพัฒนาตัวเอง (Personal Development)
Published 06/17/24
Published 06/17/24