Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
心理咨询师朱华伟
道德经及白话译读
《道德经》是中华民族内在智慧的来源之一,本专辑内容部分节选自文史哲主编《道德经白话全译》,由心理咨询师朱华伟播讲,包括《道德经》原文,译文,现代解读和播讲者自己的思考与理解。
Listen now
Ratings & Reviews
4.4 stars from 26 ratings
Recent Episodes
天 下 有 始 , 以 为 天 下 母 。 既 得 其 母 , 以 知 其 子 , 既 知 其 子 ,复 守 其 母 , 没 身 不 殆 。 塞 其 兑 , 闭 其 门 , 终 身 不 勤 。 开 其 兑 , 济 其 事 , 终 身 不 救 。 见 小 曰 明 , 守 柔 曰 强 。 用 其 光 , 复 归 其 明 ...
Published 11/09/17
道 生 之 , 德 畜 之 , 物 形 之 , 势 成 之 。 是 以 万 物 莫 不 尊 道 而 贵 德 。 道 之 尊 , 德 之 贵 , 夫 莫 之 命 而 常 自 然 。 故 道 生 之 , 德 畜 之 ﹔ 长 之 育 之 ﹔ 亭 之 毒 之 ﹔ 养 之 覆 之 。 生 而 不 有 , 为 而 不 恃 ...
Published 11/06/17
出 生 入 死 。 生 之 徒 , 十 有 三 ﹔ 死 之 徒 , 十 有 三 ﹔ 人 之 生 , 动 之 于 死 地 , 亦 十 有 三 。 夫 何 故 ,以 其 生 生 之 厚 。 盖 闻 善 摄 生 者 , 路 行 不 遇 兕 虎 , 入 军 不 被 甲 兵 ﹔ 兕 无 所 投 其 角 , 虎 ...
Published 11/03/17
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »