#1. Thực hiện kiểm toán nội bộ hiệu quả - Bản tin PwC.
Listen now
Description
Nguồn. Pwc.com
More Episodes
Bộ chuẩn mực về hành nghề KTNB chuyên nghiệp (Attribute Standards).
Published 10/26/20
Published 10/26/20
Khung Chuẩn mực quốc tế về hành nghề KTNB chuyên nghiệp - IPPF.
Published 10/21/20