Part 2.1. Bộ chuẩn mực về đặc điểm nghề KTNB (Attribute Standards)
Listen now
Description
Bộ chuẩn mực về hành nghề KTNB chuyên nghiệp (Attribute Standards).
More Episodes
Published 10/26/20
Khung Chuẩn mực quốc tế về hành nghề KTNB chuyên nghiệp - IPPF.
Published 10/21/20