صدوشصت‌وپنجم: داستان رسیدن خسروپرویز به روم
Listen now