مشكل بتوانم حد سپاسگزاريم را بيان كنم
جناب خادم ! بيش از آن از زحمت شما استفاده كرده ام كه بتوانم بيان كنم. فقط بدانيد براي من و حتما براي بسياري مانند من كار بسيار بزرگي انجام داده ايد و من بي نهايت سپاسگزارم . هميشه آرزو كرده بودم كه شاهنامه را بخوانم و هيچوقت نتوانسته بودم و اميدوار هم نبودم كه بتوانم، تا به كار شما برخوردم و بعد از شنيدن تمام شاهنامه بود كه فهميدم كه چه را برأي اي دست آورده ام. واقعا نميتوانم غير از هزار بار تشكر چيزي بگويم . فقط برايتان آرزوي سلامتي و پايداري دارم و آرزو ميكنم كه بازهم و بزودي از كارهاي خوب شما بهره مند شويم.
سرمه via Apple Podcasts · United States of America · 10/10/21
More reviews of Reading Ferdowsi فردوسی خوانی
I listen whole of the podcast and it’s fantastic 🌹😁. Isn’t?
[email protected] via Apple Podcasts · Australia · 08/11/18
با تشکر از زحمتی که کشیدید. فوق العاده است.
Yassibanoo via Apple Podcasts · United States of America · 01/22/19
لحن مناسب، توضیحات به‌جا و به‌اندازه، از همه مهمتر خوانش صحیح
vaheed gh via Apple Podcasts · Canada · 11/30/18
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »